‘Οροι Χρήσης

Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβαση των χρηστών-επισκεπτών και τη χρήση των ιστοσελίδων των διαδικτυακών τόπων του συλλόγου «Αθλητικός Όμιλος Δεξαμενής Μεταμόρφωσης» ή Α.Ο.Δ.Μ. και διακριτικό τίτλο «ΑΟΔ Μεταμόρφωσης»  www.aodexameni.gr μέσω browser ή εφαρμογής. Οι χρήστες-επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε χρήση των ιστοσελίδων του Α.Ο.Δ.Μ.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας του χρήστη σε ότι αφορά τους όρους και  τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει αυτός να προχωρήσει περισσότερο στις Ιστοσελίδες ούτε να καταχωρήσει τα στοιχεία του, όπως επίσης να κάνει χρήση των υπηρεσιών που του προσφέρονται.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Ο σύλλογος ΑΟΔ Μεταμόρφωσης δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία του στο Διαδίκτυο.

Οι διαδικτυακοί τόποι του συλλόγου ΑΟΔ Μεταμόρφωσης έχουν ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση, επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών τους, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη και σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του αποκλειστικά του συλλόγου. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες του και η χρήση τους, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες.

Ειδικότερα:

Το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων του συλλόγου ΑΟΔ Μεταμόρφωσης καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συλλόγου, εκτός εάν άλλως αναφέρεται. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες του συλλόγου ΑΟΔ Μεταμόρφωσης αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ανήκον στον ΑΟΔ Μεταμόρφωσης ή συμπεριλαμβάνεται κατόπιν σχετικής αδείας του ιδιοκτήτη κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νομοθετήματος. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συλλόγου ΑΟΔ Μεταμόρφωσης η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης των διαδικτυακών τόπων ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας τους.

Ο σύλλογος ΑΟΔ Μεταμόρφωσης προβαίνει στη λήψη κάθε προσήκοντος και ευλόγως αναμενόμενου μέτρου, με σκοπό τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες του να είναι, όσο το δυνατόν, πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα! Σε κάθε περίπτωση, ο σύλλογος ΑΟΔ Μεταμόρφωσης, οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε από τα διοικητικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι, δεν εγγυώνται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνονται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.

Οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά σε οποιοδήποτε υπηρεσία που παρέχεται στο χρήση – επισκέπτη μέσω των ιστοσελίδων του συλλόγου ΑΟΔ Μεταμόρφωσης δεν αποτελεί, άμεση ή έμμεση, συμβουλή ή προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών της εν λόγω υπηρεσίας ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Ο χρήστης- επισκέπτης οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την προσφορά και καταλληλότητα οποιουδήποτε υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη πριν από την αγορά.

Η διασύνδεση των ιστοσελίδων της με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Ο σύλλογος ΑΟΔ Μεταμόρφωσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Ο ΑΟΔ Μεταμόρφωσης, οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε από τα διοικητικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών των σελίδων της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημία εξοπλισμού, λογισμικού κ.λ.π.).

Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια του συλλόγου ΑΟΔ Μεταμόρφωσης, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αποκλειστικά και μόνο προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο ΑΟΔ Μεταμόρφωσης. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ιστοσελίδες του, να προσθέτει ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτές, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, ο σύλλογος ΑΟΔ Μεταμόρφωσης θα ενημερώνει εγκαίρως τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των ιστοσελίδων. Χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών αυτών από το χρήστη – επισκέπτη μετά την κατά τ’ ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Ο ΑΟΔ Μεταμόρφωσης. και ο εκάστοτε υπεύθυνος δεδομένων του θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση του βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς και άμεσα αναγνωρίσιμης πληροφορίας.

Μετά τη δήλωση των στοιχείων σας ίσως σας δοθούν Πληροφορίες Πρόσβασης οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ή/και στις Υπηρεσίες και τυχόν σελίδες, για τις οποίες απαιτείται δήλωση στοιχείων. Αναγνωρίζετε ότι ευθύνεστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και τις Υπηρεσίες με χρήση των Πληροφοριών Πρόσβασής σας και ότι θα ευθύνεστε για κάθε τέτοια δραστηριότητα που θα διεξάγεται μέσω του λογαριασμού σας, με ή χωρίς εξουσιοδότηση. Όταν επιλέγετε Πληροφορίες Πρόσβασης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λέξεις που είναι άσεμνες, καταχρηστικές ή έχουν πιθανότητα να προκαλέσουν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του λογαριασμού υποχρεούνται:

να διατηρούν τις Πληροφορίες Πρόσβασής τους ασφαλείς,

να παρέχουν αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη στοιχεία σε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή τους στις Ιστοσελίδες ή / και τις Υπηρεσίες και να ενημερώνουν αμέσως τον σύλλογο ΑΟΔ Μεταμόρφωσης για τυχόν αλλαγές ή λάθη,

αν οι Πληροφορίες Πρόσβασής τους γίνουν γνωστές σε οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, να ενημερώνουν τον σύλλογο ΑΟΔ Μεταμόρφωσης αμέσως.

Η εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών πρόσβαση στις ιστοσελίδες του Συλλόγου ΑΟΔ Μεταμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους αυτούς.

Με την πρόσβαση στην τοποθεσία – ιστοσελίδες, ο χρήστης-επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ως ισχύουσα και έγκυρη την ελληνική νομοθεσία για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως ν’ ανακύψει ή που σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Επίσης, συμφωνεί ότι με την παρούσα θα υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.